การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
EB1
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร