คณะกรรมการบริหาร

  

1
นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
2
นายนิลวัตร สุวรรณศร
นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
3
นางเย็นจิตร คุรุภากรณ์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
4
นายรณชัช รสหอม
ทันตแพทย์ชำนายการพิเศษ
กรรมการ
5
 นางสมถวิล คำมาบุตร
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6
นางปราณี ปัญญากุลารักษ์
เภสัชกรชำนาญการ
กรรมการ
7
นางเทียนจรัส จันทร์มะโน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
8
น.ส.สมพิศ แสงบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
9
นางภรณี นันทพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
10
นางณปภัช ธนัทวรกมล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
11
นายอนุพงษ์ แก้วมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
12
นายธีรพันธ์ เนตรรัศมี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กรรมการ
13
นายทรงศักดิ์ มีลาภ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
14
น.ส.วรรณิดา ระวังถ้อย
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
15
นายไพฑูรย์ พรหมยศ
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
16
น.ส.ปทุมทิพย์ เสียงใส
นายกายภาพบำบัดชำนาญการ
กรรมการ
17
นางศรีไพร สิริเขมาภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้างฉัตร <คลิก>

- นโยบายของผู้บริหาร <คลิก>

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร