1. ให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวม อย่างครอบคลุม 4 มิติ รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบริการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย

3. สร้างเสริมระบบสุขภาพบุคคลและครอบครัว ด้วยเครือข่ายปฐมภูมิ

4. บริหารจัดการองค์กรด้วยความผาสุข

S 24944690

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร