-ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
-เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพประชาชนกับภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในอำเภอ
-ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัด

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร