1. ให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวม อย่างครอบคลุม 4 มิติ รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู

2. เป็นองค์กรในการประสาน ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

3. บริหารจัดการให้องค์กรและเครือข่ายสุขภาพสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน

4. บริหารจัดการองค์กรด้วยความผาสุข

S 24944690

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร