1
นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ประธานกรรมการ
081-9922574
2
นายนิลวัตร สุวรรณศร
นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
 054-269700
3
นางเย็นจิตร คุรุภากรณ์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
091-8534135
4
นายรณชัช รสหอม
ทันตแพทย์ชำนายการพิเศษ
กรรมการ
061-2266929
5
 นางสมถวิล คำมาบุตร
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
086-6730383
6
นางปราณี ปัญญากุลารักษ์
เภสัชกรชำนาญการ
กรรมการ
089-8513076
7
นางเทียนจรัส จันทร์มะโน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
089-9985513
8
น.ส.สมพิศ แสงบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
091-8538973
9
นางภรณี นันทพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
085-6168421
10
นางณปภัช ธนัทวรกมล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
095-7647787
11
นายอนุพงษ์ แก้วมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
088-2608265
12
นายธีรพันธ์ เนตรรัศมี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กรรมการ
089-4321929
13
นายทรงศักดิ์ มีลาภ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
089-8548680
14
น.ส.วรรณิดา ระวังถ้อย
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
080-9486984
15
นายไพฑูรย์ พรหมยศ
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
081-0223112
16
น.ส.ปทุมทิพย์ เสียงใส
นายกายภาพบำบัดชำนาญการ
กรรมการ
  054-269700 
17
นางศรีไพร สิริเขมาภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
084-0451234

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้างฉัตร <คลิก>

- นโยบายของผู้บริหาร <คลิก>

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร