กระทรวงสาธารณสุข

MOPH : คุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในสาธารณสุข

vision 1

 

โรงพยาบาลห้างฉัตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นโรงพยาบาลที่มีบริการสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และชุมชนไว้วางใจ"

 

ค่านิยม (Core value)

"รักองค์กร มีวินัย ใส่ใจบริการ"

-รักองค์กร หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กร ยึดถือเป้าหมายและปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร

-มีวินัย หมายถึง ความเป็นผู้นำ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ ซึ่งสัตย์สุจริต รู้และกระทำตามหน้าที่

-ใส่ใจบริการ หมายถึง ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

 

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวม อย่างครอบคลุม 4 มิติ รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู

2. เป็นองค์กรในการประสาน ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

3. บริหารจัดการให้องค์กรและเครือข่ายสุขภาพสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน

4. บริหารจัดการองค์กรด้วยความผาสุข

 

S 24944672

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร