"รักองค์กร มีวินัย ใส่ใจบริการ"

S 24944672

 

รักองค์กร หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กร ยึดถือเป้าหมายและปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร

มีวินัย หมายถึง ความเป็นผู้นำ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ ซึ่งสัตย์สุจริต รู้และกระทำตามหน้าที่

ใส่ใจบริการ หมายถึง ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเราได้ที่เว็บบอร์ดโรงพยาบาลห้างฉัตร